Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con đây. Và xin cho những ý nguyện của chúng con dâng đẹp lòng Ngài! Amen.
* Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em được viết tắt là : OBACE
Gửi ý nguyện