Vì danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con đây! Nhưng xin theo Thánh Ý Ngài trọn hảo! Amen.
* Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em được viết tắt là : OBACE

Lời Chúa mỗi ngày

  Về cầu nguyện

 • Cầu nguyện là gì?

  Thưa: Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với Thánh ý của Ngài. (Trích Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).
 • Tại sao phải cầu nguyện?

  Chúa nói : “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. ” (Lc 21, 36)
 • Thiên Chúa có nhậm lời cầu nguyện của chúng ta không?

  Chúa nói : “Nếu ở dưới đất, có hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho. ” (Mt 18, 19)
 • Cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Chúa?

  Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Chúa Cha : “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo Ý Cha ” (Lc 22, 42)
 • Cách cầu nguyện với Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót?

  1. Làm Dấu Thánh Giá
  2. Đọc 1 kinh Lạy Cha
  3. Đọc 1 kinh Kính Mừng
  4. Đọc 1 kinh Tin Kính
  5. Mỗi hạt lớn đọc:
  Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
  Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
  Vì cuộc Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
  6. Hết 50 kinh đọc 3 lần:
  Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
  Sau đó có thể đọc kinh "Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa"
  7. Làm Dấu Thánh Giá để kết thúc.
Gửi ý nguyện